Asociace vychovatelů školských zařízení, z.s.

je volným a nezávislým sdružením občanů, jejichž zájmem je zvýšení profesní prestiže vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů a zviditelnění jejich práce. Posláním je chránit a obhajovat zájmy profesní skupiny, napomáhat ke zvyšování kvalifikace, vytváření materiálního zabezpečení a podporovat rozvoj různorodých aktivit pedagogických pracovníků.

Asociace vychovatelů školských zařízení nehájí žádné odborové zájmy a nesleduje žádné politické nebo náboženské cíle.

Cíle činnosti:

a) zvyšovat profesní prestiž vychovatele ŠD a ŠK,
b) odborně připomínkovat problematiku týkající se práce školních družin, školních klubů (dále jen ŠD, ŠK)  při jednání se státními orgány, formulovat inovativní požadavky,
c) umožňovat profesnímu sdružení vychovatelů aktivní zapojení při ovlivňování politiky státu, krajů a obcí v oblasti své působnosti,
c) zprostředkovávat zásadní informace a metodickou podporu svým členům,
d) podporovat a rozvíjet odborné diskuse ke všem tématům v oboru své působnosti a oborů ji ovlivňujících,
e) organizovat akce zaměřené na odborný růst svých členů v systému dalšího vzdělávání, organizovat vzdělávací aktivity, kurzy, semináře pro další pedagogické pracovníky v rámci DVPP,
f) podporovat vzájemnou informovanost,
g) dbát o dodržování mravních a etických principů při výchovně vzdělávací činnosti,
h) podporovat rozvoj a podmínky pro vzdělávání, tvořit profesní standardy,
i) provádět osvětovou činnost a informování veřejnosti o své činnosti,
j) získávat finanční prostředky pro podporu činnosti.

Principy organizace:

  • Každý člen má právo se podílet a zúčastňovat se života asociace. 
  • Dobrovolný princip přímé volitelnosti a odpovědnosti
  • Veřejné informovanosti,
  • Objektivnosti a otevřenosti,
  • Výměny zkušeností a názorů,
  • Poskytování pomoci a podpory jednotlivým členům asociace,
  • Asociace ke své činnosti využívá a předává zkušenosti a poznatky získané na mezinárodní úrovni.

Statutárný orgán:

Členství:

  • Rada Asociace – předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda
  • Valná hromada   (podrobnější informace – Stanovy Asociace) 

Členem asociace se může stát každá fyzická osoba, která je občanem ČR starší 18 let. Podmínkou je souhlas se stanovami asociace. Členství vzniká doručením přihlášky a je dobrovolné. Může být individuální nebo čestné.

Zakládající slova Petra Kořenka:

Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s.

Vážené kolegyně,
jak se jistě shodneme, vychovatelská profese je nesmírně krásná, ale složitá zároveň. Mnohdy vštěpujete svým svěřencům základy, které nezvládla rodina, jindy organizujete aktivity, které rozvíjejí dětskou fantazii a kouzlí na dětských tvářích radost. Jen málokdo dokáže pochopit šíři profese.
Ochrana zájmů této profese a zvyšování její prestiže, je právě to, co si klade za cíl nově vzniklá organizace. K tomu, aby měla sílu potřebnou k naplňování cíle stanovené ve stanovách, bude potřebovat taky členy, hodně členů, aby byla silným a důstojným partnerem pro orgány státní správy a samosprávy. Sdružení se bude rozvíjet postupně, nelze očekávat  zázračné mávnutí proutkem. Musíme si získat respekt a autoritu, což bude delší proces. Již teď máme nabídky k jednání na půdě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

První rok činnosti bude směřován k budování organizace, jednání se státními orgány, spolupráci s českou školní inspekcí. V dalších letech pak je nutné zahájit především právní poradnu pro naše členy. Velmi nerad bych však měnil činnost profesní organizace za činnost organizace odborové. Toto není možné spojovat. Spolupráci se však nebráníme.
Cíle a poslání organizace jsou stanoveny ve stanovách, které byly schváleny na první valné hromadě 12. června 2010 v Praze.
Souběžně tak musí vznikat krajské sekce, které budou zastupovat zájmy v jednotlivých krajích.
Vážené kolegyně, je jen na nás samotných i přes možnou skepsi, jestli v této době využijeme šanci, která se nám nabízí. Jen stěžovat si nestačí. Své zájmy si musíme uhájit sami. Ve svých krajích máte koordinátory, se kterými se máte možnost vydat na naši společnou profesní cestu.

Přeji nám všem hodně zdraví, pohody a síly při této náročné, ale krásné práci.
S pozdravem

Mgr. Petr Kořenek, v.r.
předseda AVŠZ, o.s.    

Co se podařilo:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy získalo partnera pro jednání. Při přípravě operačního  programu pro čerpání prostředků v období 2014 – 2020 bylo poprvé zahrnuto  zájmové vzdělávání . Díky tomu bylo možné čerpat evropské prostředky přímo na zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK. Podíleli jsme se na připomínkování a tvorbě Koncepce mládeže, byla obnovena Rada pro zájmové vzdělávání, kde byli zástupci Asociace. Připomínkovali jsme  novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Podíleli jsme se na tvorbě nového financování  ŠD, ŠK PHmax a dotazníkového šetření MŠMT ohledně propojování formálního a zájmového vzdělávání. Účastnili jsme se jednání a úzce komunikovali s pracovníky MŠMT, ve spolupráci s  bývalým NIDM, NIDV a současným NPI ČR jsme vytvořili obsahy vzdělávacích programů vycházejících z praxe a zájmu vychovatelek, včetně celoročního vzdělávacího programu pro vedoucí vychovatelky. Získali jsme akreditaci zařízení pro vzdělávání v rámci DVPP. Prezentovali jsme činnost ŠD/ŠK v Senátu ČR. V současné době jsou zástupci  AVŠZ členy expertní skupiny NPI ČR a MŠMT k propojování formálního, zájmového a neformálního vzdělávání. Máme dva zástupce  v Radě pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání MŠMT ČR. Spolupracujeme s odborníky v oblastech legislativy, komunikace, managementu, PR, OSV, trendů, projektů zahraniční spolupráce a úzce spolupracujeme se zástupci SP DDM ČR.