Školský zákon

 

 

Školský zákon

ŠD = zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání = vzdělávání + výchova

ŠD má nárok na státní peníze

Ve Školském zákoně se stanovuje – zásada rovného přístupu občanů – bez diskriminace (národnost, majetek, zdrav.stavu) včetně škol v přírodě!

-1-  Zohlednění individuálních potřeb dětí

-2-  Názorová snášenlivost – kdo co v danou chvíli si přeje dělat

Celoživotní vzdělávání ped.pracovníků

Obecné cíle ve vzdělávání se rozpracovávají ve ŠVP

Délka vzdělávání – pokud je stanoven delší než jeden rok, přihlášky se vlastně nepodávají každým rokem, je pak možné, že v jenu chvíli běží současně několik ŠVP. Proto je lepší vydat ŠVP poze na jeden školní rok a vyvarovat se tím nepříjemnostem – např.že některé děti jsou vlastně automaticky přijaty do dalšího školního roku

Podmínky přijímání uchazečů – znaky sociální služby a diskriminace ostatních dětí: ŠD přednostně pro dojíždějící, sociální případy, zaměstnané matky atd.

Upřesnit pouze žáci 1.+2.tříd bez ohledu na sociální situaci rodičů!!!

Rodiče ostatních mohou toto napadnout!

Kapacita ŠD se může překročit, jen se na děti navíc nedostávají státní peníze. Hygiena musí povolit nejvyšší možnou kapacitu a ta se překročit nesmí!

Personální obsazení – kvalifikované vychovatelky. Neuvádět počet, ten se může každým rokem měnit.

Ekonomické podmínky – činnost ŠD je financována z úplaty a ze státního příspěvku

Bezpečnost – stanovují provozní řády jednotlivých učeben

Co je psáno ve ŠVP musí být pravda a musí platit! Vše raději psát obecně. Prostory ŠD – oddělení + třídy, vychovatelé. Raději dát platnost ŠVP na jeden školní rok a obměňovat na další. Jinak musí platit ode dne vydání např.i 4 roky.

Povinnosti žáků:

Řádně docházet do ŠD, vzdělávat se, povinnost dodržování VŘ

Předpisy = písemné

Pokyny = ústně – před kolektivem a zapsat

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit řádnou docházku žáka – nemůže se trestat dítě a rodič potrestat nejde.

Ředitel má právo pozvat rodiče a projednat chování dítěte. Je to podklad pro další řešení.

Absence se v ŠD pouze omlouvá, ale nezdůvodňuje. Lístečky s odchody dětí se musí uchovávat po takovou dobu, po kterou určí ředitel zařízení

Nadaní žáci – pokud je o nich zmínka v ŠVP, musí se to někde objevit (v třídnici)

Vnitřní řád:

= podrobnosti k výkonu práv

= podrobnosti o pravidlech mezi vychovateli a účastníky

-2-  Jak se podávají informace o dětech (4x do roka, každý den ….)

-3-  Stanovit vykání, tykání

-4-  Předávání rozsudků u rozvedených rodičů

-5-  Upravit provoz a vnitřní režim zařízení

Děti jsou povinny zvládnout své chování přiměřeně svému věku – posuzuje posléze soud

Za děti odpovídají rodiče, ve škole právnická osoba – ředitel, vychovatel, je třeba pečlivě stanovit, kdy začíná dohled nad dětmi a kdy končí odpovědnost (po dobu kroužku škola nenese odpovědnost, odpovědnost přebírá rodič – do návratu dítěte zpět do ŠD. Dozor na chodbě zajišťuje ředitel školy. Způsob předávání dítěte, vše pečlivě promysle a napsat do VŘ.

Podmínky se zacházením s majetkem školy – za vše odpovídá právnická osoba = ředitel školy

VŘ se může změnit kdykoliv – i během školního roku. – Vydává ředitel a prokazatelně s ním seznamuje zaměstnance! Prokazatelně –zápisem do třídnice- se seznámí i děti.

Výchovná opatření – kázeňská opatření –podmínečné vyloučení, vyloučení – ve správním řízení = celkem nemožné!

Nejlepší řešení je vše napsat do přihlášky dítěte do ŠD = dohoda mezi rodiči a ŠD (charakter občanskoprávní smlouvy)

-8-  Nezaplacení úplaty do …. Dítě končí s docházkou v ŠD

-9-  Další úplata za pozdní vyzvednutí dítěte ze ŠD po 17 hodině. Za každou započatou půl hodinu 500 korun.

Pozdní příchod rodičů = škola zajistí dohled, ale za úplatu – do VŘ + na přihlášku!!! S dítětem se zachází, jako s nalezenou věcí – MÚ, policie

Je nezákonné být s dítětem po pracovní době!!!

Do ZL napsat – pokud rodiče nezaplatí částku do …… a další úplatu za pozdní vyzvednutí dítěte do 15 dnů, dítě ukončí docházku do ŠD. ZL je forma smlouvy, rodiče to podepíší a tím to platí!!!

Dokumentace

-11-Ze školského zákona

-12-Z rozhodnutí ředitele

Evidence dětí – např. seřazené ZL, není stanovena podoba

Jak a jak dlouho uchovávat – na řediteli školy – matrika navždy (ZL???), údaje o platbách  5 let, jinak 2 roky. Lístky s docházkou určuje ředitel školského zařízení.

-13-Doklad o přijímání žáků (ZL) a průběhu vzdělávání (= třídnice)

V klubu se doporučuje, že se děti zapisují po příchodu i odchodu do sešitu.

Zájmové vzdělávání ´poskytuje účastníkům naplnění volného času v různých oblastech.

Vyhláška o zájm.vzděl. stanovuje formy zejména:

-14-Příležitostná

-15-Pravidelná

-16-Táborová a pobytová

-17-Osvětová

-18-individuální práce (pro nadané žáky) !!!

ŠD umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování – není však povinné, nepatří do zájmového vzdělávání a koná se pouze dohled nad žáky

Pokud se do ŠVP dají spontánní činnosti (společenské deskové hry), jedná se pak už o zájmové vzdělávání, jinak by toto spadalo do odpočinkových činností a tudíž do sociální služby, kdy vychovatelka koná pouze dohled nad žáky.

Pokud by se měly upřednostnit děti – docházející každý den v týdnu, muselo by se toto specifikovat ve VŘ.

Oddělení do 30 žáků = pouze administrativní jednotka. Není nikde psáno, že každé oddělení má svého vychovatele. Ale rozhoduje povolená kapacita.

Ředitel stanoví nejvyšší možný počet žáků při jednotlivých činnostech!!! (kroužky, vycházka, hřiště, tělocvična). Dopsat písemně do ŠVP. Měla by být vydána jiná směrnice na nejvyšší možný počet dětí při jednotlivých činnostech.

Oddělení se ze zákona nesmí – nemusí? spojovat, je to jen vnitřní nařízení ředitele školy.

Od letošního roku může ředitel úplatu použít na platy vychovatelek, pokud tomu úmyslně nebrání zřizovatel.

Dle novely se může poskytovat ŠD i dětem z přípravných tříd.

Pokud zůstane zachováno zájmové vzdělávání a učení dětí z MŠ, může být o prázdninách spojena tato činnost MŠ a ŠD pod jedním zřizovatelem.

Výše úplaty: pokud rodiče pobírají sociální příspěvek, může jim být snížena úplata za ŠD.

Pracovní doba vychovatelek: 40 hodin, z toho 28 – 30 hodin přímá práce u dětí, zbytek nepřímá práce související s přímou prací. Pracuje se maximálně 9 hodin denně s 30 minutovou přestávkou. – pokuty!

Dle vyhlášky (Nařízení vlády)75/2005sb. Je nutné písemně stanovit přímou i nepřímou pracovní dobu vychovatelek. Pokud doprovody vycházejí mimo tuto dobu, jedná se o práci přes čas!

Práce nad stanovený rozsah je hrazena 200%.

Práce přes čas = mimo přímou a nepřímou pracovní dobu = po pracovní době. Proto je nutné stanovit přímou i nepřímou pracovní dobu.

Za školení = prohlubování kvalifikace náleží odměna – chodí na to kontroly!

Za zvyšování kvalifikace nikoliv. Záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Kariérní řád: - započitatelná praxe = postup v platových stupních

Studium pro vedoucí pracovníky, studium pro výkon specializačních činností, tvorba a následná koordinace ŠVP, prevence sociálně patologických jevů = 250 hodin + obhajoba písemné práce + zkouška = více peněz

Suplování = 11. platová třída

Pracovní smlouva = dohoda a nejde změnit pouze z jedné strany

Platovou třídu, pracovní dobu a náplň ředitel měnit může. Nemění se pouze to, co je v pracovní smlouvě.

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr z důvodů:

-19-Zruší se jeho zaměstnavatel (odstupné 3 měsíce)

-20-Při přemístění zaměstnavatele

-21-Stane-li se nadbytečným (při poklesu počtu žáků, odstupné 3 měsíce)

-22-Pokud se zaměstnanec stane z nemoci neschopný vykonávat svojí práci – bez odstupného

-23-Nekvalifikovaní

-24-Při hrubém porušení pracovní kázně

-25-Při soustavných méně závažných důvodů – pozdní příchody – písemné vyzvání k nápravě, pak výpověď

Plat vychovatele 8. – 11. platová třída

Příplatek za vedení – ved.vych. 5 – 30%

Pohotovost 10%

Rozdělená pracovní směna – 30% - pokud přestávka činí 2 hodiny

Stravné na cestách a školeních

Provozní řád venkovních hracích ploch